Dotacje UE - Programy operacyjne i ramowe

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Zakup urządzeń badawczych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w firmie Purinova Sp. z o.o.”, w ramach Projektu: Fundusz Badań i Wdrożeń - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w Województwie Kujawsko-Pomorskim, Działanie 5.4 Wzmocnienie Regionalnego Potencjału Badań i Rozwoju Technologii.

Wzrost konkurencyjności Purinova Sp. z o.o. poprzez zakup usług badawczych, niezbędnych do opracowania innowacyjnej technologii”, w ramach Projektu Voucher badawczy, Działanie 5.4 Wzmocnienie Regionalnego Potencjału Badań i Rozwoju Technologii.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

"Opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania polioli poliestrowych i estrów syntetycznych" w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych.

Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu” w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu

Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu” w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu

Programy ramowe

"Open access pilot lines for cost-effective nanocomposites" – NANOLEAP w ramach Programu Ramowego Uni Europejskiej Hozryzont 2020.

"Total Renovation Strategies for Energy Reduction in Public Building Stock" - BRICKER w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

"Otrzymywanie innowacyjnych polimerowych środków powierzchniowo-czynnych i plastyfikatorów, które mogą posiadać jednocześnie własności surfaktantów z przeznaczeniem do przetwórstwa tworzyw” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

""Opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania polioli poliestrowych mających zastosowanie w produkcji materiałów izolacyjnych", w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa."

"Modernizacja i doposażenie jednostki B+R w firmie Purinova Sp. z o.o., niezbędne do  prowadzenia prac badawczych"

 

 

  Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem poliolu

W okresie 01.02.2019 – 31.10.2019 Purinova Sp. z o.o. realizuje projekt „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem poliolu poliestrowego do produkcji piany (PUR/PIR) o poprawionej izolacyjności”, finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań umożliwiających wzmocnienie konkurencyjności produktów do produkcji płyt PUR/PIR poprzez ich modyfikację w kierunku uzyskiwania niższego współczynnika λ. Wykonanie zaplanowanych prac pozwoli na zachowanie stabilnego udziału w rosnącym rynku izolacji.

Wartość projektu: 592 659 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 305 435 PLN

 


 

 

 

Pragniemy poinformować, iż w dniu 30.12.2014 r. Purinova Sp. z o.o. podpisała z Kujawsko – Pomorską Agencją Informacji Sp. z o.o. umowę o dofinansowanie nr 15/2014 na realizację projektu pt. „Zakup urządzeń badawczych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w firmie Purinova Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń.

Przedmiotem Przedsięwzięcia jest zakup urządzeń do działu B+R, które pozwolą zbadać i wyselekcjonować reagenty do produkcji proekologicznych systemów PUR. Kolejnym etapem będzie wdrożenie wyników prac B+R, czego efektem będzie innowacyjność technologiczna i produktowa.

Całkowity koszt Projektu to 861 000,00 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 553.000,00 PLN.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

 


 

 

Pragniemy poinformować, iż w dniu 01.07.2014 r. Purinova Sp. z o.o. podpisała ze Związkiem Pracodawców "Pracodawcy Pomorza i Kujaw umowę o dofinansowanie nr VB/03/2014/034 na realizację projektu pt. "Wzrost konkurencyjności Purinova sp. z o.o. poprzez zakup usług badawczych, niezbędnych do opracowania innowacyjnej technologii" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.4: Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Projekt Voucher badawczy.

Przedmiotem Przedsięwzięcia Badawczego jest przeprowadzenie badań, które są niezbędne do opracowania nowej technologii produkcji na bazie produktów ubocznych utleniania cykloheksanu. W ramach prac badawczych przeprowadzona zostanie charakterystyka reagentów reakcji polikondensacji i optymalizacja procesu polikondensacji żywic poliestrowych. Opracowana zostanie także metoda neutralizacji wody polikondensacyjnej powstającej podczas procesu polikondensacji. Badania zostaną przeprowadzone w całości przez Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Całkowity koszt Projektu to 123 000,00 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 80.000,00 PLN.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

 


 

     

Pragniemy poinformować, iż w dniu 02.09.2014 r. Purinova Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie nr POIG.01.04.04-289/13 na realizację projektu pt. "Opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania polioli poliestrowych i estrów syntetycznych" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

Przedmiotem projektu są prace badawczo – rozwojowe w kierunku opracowania innowacji procesowej wytwarzania polioli poliestrowych i estrów syntetycznych.

Całkowity koszt Projektu to 2 373 843,89 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 1 412 918,95 PLN.

DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


 

     

 
Miło nam poinformować, że dnia 28 października 2011 r. firma Purinova Sp. z o.o. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-12-265/10-00 Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach  Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


 

     

 
Z przyjemnoscią informujemy, że dnia 21 lipca 2010 r. firma Purinova Sp. z o.o. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-12-020/10-00 Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


 

     

W okresie od 01.01.2015 do 30.06.2018 Purinova Sp. z o.o. realizuje projekt "Open access pilot lines for cost-effective  nanocomposites" – NANOLEAP w ramach Programu Ramowego Uni  Europejskiej Hozryzont 2020. W ramach projektu nasza firma opracuje powłoki  elastomerowe z wykorzystaniem różnorodnych nanokomponentów.

 


 

     

Miło nam poinformować, że w okresie od 01.10.2013 do 30.09.2017 Purinova Sp. z o.o. realizuje projekt "Total Renovation Strategies for Energy Reduction in Public Building Stock" - BRICKER w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W ramach projektu Purinova wykonuje materiał do izolacji budynku znajdującego się w Belgii, wykorzystując innowacyjną technologię z użyciem Phase Changing Materials (PCM). Więcej informacji o projekcie na stronie:

 

 


 

     

Pragniemy poinformować, iż w dniu 03.11.2015 r. Purinova Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0172/15-00 na realizację projektu pt. „Otrzymywanie innowacyjnych polimerowych środków powierzchniowo-czynnych i plastyfikatorów, które mogą posiadać jednocześnie własności surfaktantów z przeznaczeniem do przetwórstwa tworzyw” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnych środków powierzchniowo-czynnych i plastyfikatorów. Całkowity koszt projektu to 2 295 549,80 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 1 451 823,59 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 


 

     

Projekt pt. Opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania polioli poliestrowych mających zastosowanie w produkcji materiałów izolacyjnych” realizowany jest przez Spółkę w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji polioli poliestrowych. Nowe produkty otrzymane w wyniku nowej technologii, zastosowane w wyrobach gotowych spowodują m.in. poprawę klasy palności, przewodnictwa cieplnego, odporności na ściskanie, stabilności wymiarowej. Całkowity koszt projektu to 4 104 659,69 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 2 950 532,19 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 


     


"Modernizacja i doposażenie jednostki B+R w firmie Purinova Sp. z o.o., niezbędne do prowadzenia prac badawczych" to tytuł projektu realizowanego przez Spółkę w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału firmy poprzez rozbudowę jednostki B+R. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez modernizację Działu R&D oraz jego doposażenie w niezbędne środki trwałe, które pozwolą przeprowadzić badania nad opracowaniem 3 innowacyjnych technologii produkcji poliestroeterów oraz integracji nowo otrzymanych związków w systemach PU/PIR. Całkowity koszt projektu to 3 936 815,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 1 010 925,00 PLN.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego