Dotacje UE - Programy operacyjne i ramowe

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

"Wdrożenie innowacyjnego poliolu, powstającego na bazie produktu ubocznego procesu produkcyjnego płyt PIR poprzez zakup instalacji do recyklingu",

"Rozwój działu R&D w firmie Purinova Sp. z o.o. poprzez modernizację infrastruktury i doposażenie w urządzenia badawcze"

"Otrzymywanie innowacyjnych polimerowych środków powierzchniowo-czynnych i plastyfikatorów, które mogą posiadać jednocześnie własności surfaktantów z przeznaczeniem do przetwórstwa tworzyw” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

"Opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania polioli poliestrowych mających zastosowanie w produkcji materiałów izolacyjnych", w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa."

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

„Opracowanie nowych polioli poliestrowych do pianki sztywnej pozwalających ograniczyć zużycie w systemie niereaktywnych środków uniepalniających”"

Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem poliolu poliestrowego do produkcji piany (PUR/PIR) o poprawionej izolacyjności”,"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Zakup urządzeń badawczych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w firmie Purinova Sp. z o.o.”, w ramach Projektu: Fundusz Badań i Wdrożeń - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w Województwie Kujawsko-Pomorskim, Działanie 5.4 Wzmocnienie Regionalnego Potencjału Badań i Rozwoju Technologii.

Wzrost konkurencyjności Purinova Sp. z o.o. poprzez zakup usług badawczych, niezbędnych do opracowania innowacyjnej technologii”, w ramach Projektu Voucher badawczy, Działanie 5.4 Wzmocnienie Regionalnego Potencjału Badań i Rozwoju Technologii.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

"Opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania polioli poliestrowych i estrów syntetycznych" w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych.

Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu” w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu

Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu” w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu

Programy ramowe

"Open access pilot lines for cost-effective nanocomposites" – NANOLEAP w ramach Programu Ramowego Uni Europejskiej Hozryzont 2020.

"Total Renovation Strategies for Energy Reduction in Public Building Stock" - BRICKER w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

 

Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem poliolu

W okresie 13.05.2020 – 30.04.2022 Purinova Sp. z o.o. realizuje projekt "Wdrożenie innowacyjnego poliolu, powstającego na bazie produktu ubocznego procesu produkcyjnego płyt PIR poprzez zakup instalacji do recyklingu", finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Celem projektu jest wdrożenie nowego procesu produkcji poliolu z wykorzystaniem otrzymanego w formie odpadu bądź produktu ubocznego pyłu PUR/PIR, który poddany zostanie recyklingowi.

Wartość projektu: 7 298 844 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 2 800 260 PLN

 


 

 

Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem poliolu

W okresie 01.01.2021 – 30.04.2022 Purinova Sp. z o.o. realizuje projekt "Rozwój działu R&D w firmie Purinova Sp. z o.o. poprzez modernizację infrastruktury i doposażenie w urządzenia badawcze", finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Celem projektu jest modernizacja i doposażenie działu badawczego Spółki umożliwiające wdrożenie innowacji produktowych.

Wartość projektu: 3 641 313 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 1 454 895 PLN

 

 

Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem poliolu

W okresie 01.10.2019 – 30.06.2020 Purinova Sp. z o.o. realizowała projekt „Opracowanie nowych polioli poliestrowych do pianki sztywnej pozwalających ograniczyć zużycie w systemie niereaktywnych środków uniepalniających”, finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.
Celem projektu było przeprowadzenie badań umożliwiających wzmocnienie konkurencyjności produktów Purinova poprzez wprowadzenie do oferty poliestru o zmodyfikowanym składzie, który nie będzie zawierał szkodliwych dla zdrowia i środowiska uniepalniaczy TCPP.

Wartość projektu: 551 163 PLN
Wkład Funduszy Europejskich – 274 897 PLN

 


 

Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem poliolu

W okresie 01.02.2019 – 31.10.2019 Purinova Sp. z o.o. realizuje projekt „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem poliolu poliestrowego do produkcji piany (PUR/PIR) o poprawionej izolacyjności”, finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań umożliwiających wzmocnienie konkurencyjności produktów do produkcji płyt PUR/PIR poprzez ich modyfikację w kierunku uzyskiwania niższego współczynnika λ. Wykonanie zaplanowanych prac pozwoli na zachowanie stabilnego udziału w rosnącym rynku izolacji.

Wartość projektu: 592 659 PLN
Wkład Funduszy Europejskich – 305 435 PLN

 


 

 

Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem poliolu

Pragniemy poinformować, iż w dniu 30.12.2014 r. Purinova Sp. z o.o. podpisała z Kujawsko – Pomorską Agencją Informacji Sp. z o.o. umowę o dofinansowanie nr 15/2014 na realizację projektu pt. „Zakup urządzeń badawczych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w firmie Purinova Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń.

Przedmiotem Przedsięwzięcia jest zakup urządzeń do działu B+R, które pozwolą zbadać i wyselekcjonować reagenty do produkcji proekologicznych systemów PUR. Kolejnym etapem będzie wdrożenie wyników prac B+R, czego efektem będzie innowacyjność technologiczna i produktowa.

Całkowity koszt Projektu to 861 000,00 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 553.000,00 PLN.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

 


 

Dotacje UE

Pragniemy poinformować, iż w dniu 01.07.2014 r. Purinova Sp. z o.o. podpisała ze Związkiem Pracodawców "Pracodawcy Pomorza i Kujaw umowę o dofinansowanie nr VB/03/2014/034 na realizację projektu pt. "Wzrost konkurencyjności Purinova sp. z o.o. poprzez zakup usług badawczych, niezbędnych do opracowania innowacyjnej technologii" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.4: Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Projekt Voucher badawczy.

Przedmiotem Przedsięwzięcia Badawczego jest przeprowadzenie badań, które są niezbędne do opracowania nowej technologii produkcji na bazie produktów ubocznych utleniania cykloheksanu. W ramach prac badawczych przeprowadzona zostanie charakterystyka reagentów reakcji polikondensacji i optymalizacja procesu polikondensacji żywic poliestrowych. Opracowana zostanie także metoda neutralizacji wody polikondensacyjnej powstającej podczas procesu polikondensacji. Badania zostaną przeprowadzone w całości przez Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Całkowity koszt Projektu to 123 000,00 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 80.000,00 PLN.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

 


 

Dotacje Unii Europejskiej   Dotacje Unii Europejskiej

Pragniemy poinformować, iż w dniu 02.09.2014 r. Purinova Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie nr POIG.01.04.04-289/13 na realizację projektu pt. "Opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania polioli poliestrowych i estrów syntetycznych" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

Przedmiotem projektu są prace badawczo – rozwojowe w kierunku opracowania innowacji procesowej wytwarzania polioli poliestrowych i estrów syntetycznych.

Całkowity koszt Projektu to 2 373 843,89 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 1 412 918,95 PLN.

DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


 

Dotacje Unii Europejskiej   Dotacje Unii Europejskiej


Miło nam poinformować, że dnia 28 października 2011 r. firma Purinova Sp. z o.o. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-12-265/10-00 Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


 

Dotacje Unii Europejskiej   Dotacje Unii Europejskiej


Z przyjemnoscią informujemy, że dnia 21 lipca 2010 r. firma Purinova Sp. z o.o. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-12-020/10-00 Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


 

Dotacje Unii Europejskiej   Dotacje Unii Europejskiej

W okresie od 01.01.2015 do 30.06.2018 Purinova Sp. z o.o. realizuje projekt "Open access pilot lines for cost-effective nanocomposites" – NANOLEAP w ramach Programu Ramowego Uni Europejskiej Hozryzont 2020. W ramach projektu nasza firma opracuje powłoki elastomerowe z wykorzystaniem różnorodnych nanokomponentów.

 


 

Dotacje UE   Dotacje UE

Miło nam poinformować, że w okresie od 01.10.2013 do 30.09.2017 Purinova Sp. z o.o. realizuje projekt "Total Renovation Strategies for Energy Reduction in Public Building Stock" - BRICKER w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W ramach projektu Purinova wykonuje materiał do izolacji budynku znajdującego się w Belgii, wykorzystując innowacyjną technologię z użyciem Phase Changing Materials (PCM). Więcej informacji o projekcie na stronie:

Dotacje UE

 


 

Dotacje Unii Europejskiej   Dotacje UE

Pragniemy poinformować, iż w dniu 03.11.2015 r. Purinova Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0172/15-00 na realizację projektu pt. „Otrzymywanie innowacyjnych polimerowych środków powierzchniowo-czynnych i plastyfikatorów, które mogą posiadać jednocześnie własności surfaktantów z przeznaczeniem do przetwórstwa tworzyw” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnych środków powierzchniowo-czynnych i plastyfikatorów. Całkowity koszt projektu to 2 295 549,80 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 1 451 823,59 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 


 

dotacje UE   Dotacje Unii Europejskiej

Projekt pt. "Opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania polioli poliestrowych mających zastosowanie w produkcji materiałów izolacyjnych” realizowany jest przez Spółkę w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji polioli poliestrowych. Nowe produkty otrzymane w wyniku nowej technologii, zastosowane w wyrobach gotowych spowodują m.in. poprawę klasy palności, przewodnictwa cieplnego, odporności na ściskanie, stabilności wymiarowej. Całkowity koszt projektu to 4 104 659,69 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 2 950 532,19 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.