15 Kwietnia 2021

Zintegrowany System Zarządzania firmy Purinova

Wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami norm ISO to nie tylko wymóg rynku, ale także potwierdzenie zaangażowania i nowoczesnego podejścia do biznesu. Zintegrowany System Zarządzania firmy Purinova opiera się na trzech normach. Są to: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018.

Integracja trzech systemów zarządzania oznacza m.in. uspójnienie dokumentacji, wdrożenie wspólnych zasad, czy tzw. audyty połączone umożliwiające weryfikację wymagań wszystkich norm w tym samym czasie (zamiast odrębnych audytów poszczególnych systemów zarządzania).

Jakość to sposób myślenia: ISO:9001:2015 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania”

W zakresie zarządzania jakością firma Purinova stawia na:
 • spełnienie oczekiwań klientów i wymagań prawnych,
 • powtarzalność produkcji,
 • standaryzację pracy,
 • optymalizację i doskonalenie procesów,
 • redukcję strat,
 • zapobieganie błędom,
 • sprawną analizę ewentualnych niezgodności i efektywną komunikację.
Wszyscy dostawcy i podwykonawcy są weryfikowani i nadzorowani. Laboratoria pracują przez całą dobę, a wykorzystywany w nich nowoczesny sprzęt jest pod stałą kontrolą.


Dbałość o pracowników: ISO 45001:2018 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania”

Norma ISO 45001:2018 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wraz z wytycznymi dotyczącymi jego stosowania. Dzięki jej wdrożeniu identyfikujemy potencjalne zagrożenia dla pracowników i wdrażamy działania zapobiegawcze, co przekłada się na poprawienie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodność naszego systemu zarządzania z wymaganiami ISO 45001:2018 zweryfikowali audytorzy z zewnętrznej, niezależnej jednostki certyfikującej – DNV. W rezultacie uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający, że Purinova spełnia wymagania Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Szczególną uwagę przywiązujemy do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Naszą organizację tworzą pracownicy, których bezpieczeństwo jest kluczowe. Wsłuchujemy się w ich wymagania i oczekiwania, konsultujemy proponowane rozwiązania i planowane zmiany. Zapobiegamy wypadkom i chorobom zawodowym, a także badamy i eliminujemy przyczyny groźnych incydentów, by tworzone przez nas miejsca pracy były bezpieczne.

Jak przebiegało wdrożenie systemu na przykładzie ISO 45001:2018?

Proces wdrożenia rozpoczęliśmy od przeprowadzenia tzw. analizy luk, czyli określenia, co powinniśmy zrobić, by całkowicie spełnić wymagania nowego standardu. Opracowaliśmy plan, w którego realizację zaangażowani byli pracownicy z wszystkich działów firmy. W wyniku naszych działań usankcjonowany został mechanizm konsultacji z pracownikami – przeprowadziliśmy wybory przedstawiciela pracowników oraz wdrożyliśmy procedurę konsultacji i zgłoszeń. Wszystkie procesy objęte zostały audytem wewnętrznym zgodności z wymaganiami nowej normy. Zorganizowaliśmy również cykl szkoleń wewnętrznych.


Myśl globalnie, działaj lokalnie: ISO 14001:2015 „Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania”

Zarządzanie środowiskowe zgodnie z Normą ISO 140001:2015 zostało w firmie Purinova oparte na:
 • analizie i ocenie aspektów środowiskowych,
 • redukcji zagrożeń,
 • zapobieganiu i łagodzeniu niekorzystnych wpływów na środowisko naturalne
 • sprawnej i zgodnej z prawem gospodarce odpadami.

System zarządzania środowiskowego certyfikowany na zgodność z ISO 14001 przynosi najlepszą praktykę pro-aktywnego przeciwdziałaniu negatywnemu wpływowi organizacji na środowisko. Wymaga postawienia sobie celów i wdrożenia działań, które realnie poprawią procesy w firmie.

Stawiamy sobie wysokie wymagania

Jesteśmy świadomi czynników wewnętrznych i zewnętrznych tworzących otoczenie biznesowe. Znamy wymagania naszych klientów i innych stron zainteresowanych naszą działalnością. Monitorujemy prawo i wszystkie inne wymagania, które mają wpływ na nasze decyzje, oraz cyklicznie oceniamy zgodność z nimi. Zarządzamy procesowo, analizujemy i oceniamy ryzyko. Ciągle się doskonalimy i weryfikujemy skuteczność podejmowanych przez nas działań. Pracujemy w oparciu o Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania i wyznaczamy cele, ale elastyczność i zwinność pozwala nam także skutecznie wykorzystywać szanse. Zatrudniamy kompetentnych pracowników, szkolimy się i prowadzimy regularne audyty wewnętrzne. Ich pozytywne wyniki stanowią zwykle potwierdzenie słuszności naszej strategii.


Autor: Magdalena Sobieszek
Specjalista ds. Systemów Zarządzania Jakością; Dział Zarządzania Jakością
Zintegrowany System Zarządzania firmy Purinova