28 Maja 2019

Gospodarka Obiegu Zamkniętego oraz jej implementacja w firmie Purinova

Są firmy, które o swoich proekologicznych działaniach mówią dużo, a robią w zasadzie niewiele. Są też takie, które swój core business i misję działania oparły o filozofię gospodarki obiegu zamkniętego – czując, że jest to w zgodzie ze środowiskiem i w trosce o nie, a także zasadne ekonomicznie. Taką firmą jest właśnie Purinova.

Świat zmienia się w niesamowitym tempie. Następuje to tak szybko, że dziejący się na naszych oczach rozwój nazwany został IV rewolucją przemysłową. Globalne potrzeby konsumpcyjne rosną wykładniczo do zwiększającej się populacji i zamożności społeczeństw. Z drugiej strony – zasoby naturalne są coraz bardziej ograniczone i cenne. Jeśli dodać do tego rosnącą świadomość konsumentów na temat stanu środowiska i zagrożeń spowodowanych nieodpowiedzialną konsumpcją, wychodzi nam bardzo skomplikowany obraz otoczenia biznesowego, w którym przyszło nam działać.

Odpowiedzią na wyzwania jest idea Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ, circular economy). Koncepcja ta polega na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz minimalizowaniu niekorzystnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko. GOZ zakłada, że materiały i surowce powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być ograniczone do minimum.

W skrócie – dotychczasowy proces produkcyjny był linearny, a kończył się na wysypisku śmieci, zgodnie z zasadą „weź – wyprodukuj – zużyj – wyrzuć”, w której odpady często traktowane były jako ostatni etap cyklu życia produktu. W gospodarce o obiegu zamkniętym istotne jest to, żeby odpady – jeżeli już powstaną – były traktowane jako surowce wtórne, odpowiednio zbierane i zagospodarowywane.
Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Schemat GOZ w Purinova


Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest głównym wyzwaniem w gospodarce światowej na najbliższe lata, również w przemyśle chemicznym. Stąd na poziomie globalnym podejmowanych jest szereg działań w tym zakresie.

Circular Economy był jednym z głównych tematów organizowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne spotkania w Davos, Unia Europejska podejmuje liczne inicjatywy w celu promocji koncepcji działania w oparciu o GOZ. W Polsce z kolei trwają aktualnie prace nad stworzeniem tzw. mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

O koncepcji GOZ dużo się ostatnio mówi, jednak nie jest to nowy pomysł. Nasza firma produkuje w cyklu zamkniętym od dawna, realizując zasady GOZ na poziomie projektowania produktu i jego produkcji. W jaki sposób?

NTPP (New Technology Polyester Polyols) to gama produktów, wytwarzanych z wykorzystaniem strumieni ubocznych. NTPP zawierają minimum 70%  surowców pochodzących z recyclingu. Produkty NTPP to potwierdzana badaniami jakość przy konkurencyjnej cenie o szerokich możliwościach zastosowania – m.in. w panelach PIR, piance HR i wiskoelastycznej czy w klejach poliuretanowych.

Kolejnym działaniem naszej firmy w oparciu o koncepcję GOZ są działania w kierunku recyclingu chemicznego produktów ubocznych produkcji naszych klientów. Podobnie jak inne tworzywa sztuczne, wiele produktów poliuretanowych można poddawać recyklingowi, co umożliwia odzyskanie wartości właściwej tego materiału. Projekt ten jest aktualnie w fazie testów i liczymy, że proces recyklingu poliuretanów z etapu laboratoryjnego zostanie wkrótce przeniesiony na skalę komercyjną.

Koncepcja GOZ ma na celu przede wszystkim bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów, zubożenie strumienia odpadów poliuretanowych wychodzących z przedsiębiorstw, ale także umożliwienie pozbycia się ogromnego tonażu odpadów znajdujących się już na wysypiskach, czyli ewidentne korzyści środowiskowe. Ale nie tylko.  W przypadku Purinova ma na celu zwiększenie innowacyjności naszej firmy  oraz podniesienie jej konkurencyjności w stosunku do innych firm działających na rynku, a w ujęciu globalnym — prowadzić ma do stworzenia zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki.

 

Autor: Jagoda Grod
Project Manager w Purinova